services

อายุครรภ์

1. การใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ควรสั่งยาตามอายุครรภ์ โดยน้บจากวันที่ประจำเดือนมาครั้งล่าสุดจนถึงวันที่ได้รับยาและพร้อมใช้ยา

2. ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ ตัวยาต้องอยู่ในฟรอยด์ มียี่ห้อ ชื่อตัวยากำกับชัดเจน

 

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

ระหว่างใช้ยาจะมีการปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือน ระยะเวลาใช้ยา ที่ ประมาณ 8-12 ชม

สั่งซื้อ

เพิ่มเพื่อน

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

ระหว่างใช้ยาจะมีการปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือน ระยะเวลาใช้ยา ที่ ประมาณ 8-12 ชม

สั่งซื้อ

เพิ่มเพื่อน

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

ระหว่างใช้ยาจะมีการปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือน แต่จะปวดแรงกว่า สามารถใช้ถุงน้ำร้อนประคบ หรือ ทานยาแก้ปวดได้ ระยะเวลาใช้ยา ที่ ประมาณ 12-24 ชม

สั่งซื้อ

เพิ่มเพื่อน

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

ระหว่างใช้ยาจะมีการปวดท้องเหมือนปวดประจำเดือน แต่จะปวดแรงกว่า สามารถใช้ถุงน้ำร้อนประคบ หรือ ทานยาแก้ปวดได้ ระยะเวลาใช้ยา ที่ ประมาณ 12-24 ชม

สั่งซื้อ

เพิ่มเพื่อน