แนวทางการปฏิบัติ : ระหว่างการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

ยายุติการตั้งครรภ์

       ในกรณีที่สตรีมีอายุครรภ์ไม่เกิน9 สัปดาห์หรือ63 วัน ผู้ให้บริการอาจ
อนุญาตให้สตรีที่ไม่พร้อมมาใช้ยาไมโซโพรสตอลที่สถานพยาบาลสามารถ
นำยากลับไปใช้เองที่บ้านได้ภายใต้การให้คำแนะนำและดูแลของผู้ให้บริการ
กรณีที่สตรีใช้ยาไมโซโพรสตอลในวันที่ 2 หรือ 3 ที่สถานพยาบาล
1. นัดสตรีมาในวันที่ 2 หรือ 3 เพื่อมาใช้ไมโซโพรสตอล
ที่สถานพยาบาล
2. ให้สตรีเลือกว ่าจะใช้ไมโซโพรสตอล เหน็บทางช ่องคลอดหรือ
อมใต้ลิ้น
3. หากเลือกสอดทางช่องคลอด ผู้ให้บริการจะเป็นผู้สอดให้โดยสอดยา
ผ่านช่องคลอดเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นให้สตรีพักอยู่
ในท่านอนต่อไปอีกอย่างน้อย 30 นาที
4. หากเลือกอมใต้ลิ้น สามารถดื่มน้ำได้เล็กน้อยก่อนการอมยาเพื่อ
เพิ่มความชุ่มชื้นในปาก ให้อมครั้งละ2 เม็ดรอจนยาละลายหมดแล้ว
จึงอมอีก 2 เม็ดทันที หรือจะอมทั้ง 4 เม็ดในคราวเดียวก็ได้
หากมีน้ำลายออกมามากให้กลืนน้ำลายโดยไม่ต้องกลืนยา โดยทั่วไป
ยาจะละลายหมดภายใน 10 นาทีหากยายังละลายไม่หมดภายใน
20 นาทีให้เคี้ยวยาและกลืนได้
16
5. ให้สตรีพักที่คลินิกนาน 3 – 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะเกิดการยุติการ
ตั้งครรภ์เสร็จสมบูรณ์ หลังใช้ยาไมโซโพรสตอล เนื่องจากสตรี
ส่วนใหญ่จะแท้งในช่วงนี้
6. ให้บริการคุมกำเนิด หลังยุติการตั้งครรภ์ กรณีที่สตรีเลือกวิธีการ
คุมกำเนิดแล้ว ซึ่งสามารถคุมกำเนิดได้ทันทีหลังแท้งครบสมบูรณ์
หากยังไม่ตัดสินใจ ผู้ให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติม รวมทั้ง
แนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์หลังแท้งอย่างน้อย 2 – 3 สัปดาห์
เนื่องจากหลังการยุติการตั้งครรภ์ สตรีจะมีภาวะการเจริญพันธุ์
กลับมาเป็นปกติในเวลาอันสั้น
7. แนะนำให้สตรีกลับมาตรวจติดตามผล ในวันที่ 10 – 14 นับจาก
วันที่กินยาเม็ดแรกคือมิฟิพริสโตน