2planned@gmail.com

กรณีที่สตรีขอใช้ยาไมโซโพรสตอลเองที่บ้าน ในวันที่ 2 หรือ 3

1. แนะนำวิธีการใช้ยาไมโซโพรสตอลแก ่สตรีในวันที่ 2 หรือ […]

กรณีที่สตรีขอใช้ยาไมโซโพรสตอลเองที่บ้าน ในวันที่ 2 หรือ 3 Read More »

แนวทางการปฏิบัติ : ระหว่างการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

       ในกรณีที่สตรีมีอายุครรภ์ไม่เกิน9 สัปดาห์หรือ63 ว

แนวทางการปฏิบัติ : ระหว่างการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ Read More »

หากสตรีตัดสินใจใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการควรปฏิบัติดังนี้

      • ตรวจร่างกายและซักประวัติโดยเฉพาะอายุและรายละเอี

หากสตรีตัดสินใจใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการควรปฏิบัติดังนี้ Read More »

ประสิทธิภาพของการใช้ยาไมเฟพริสโตนและไมโซโพรสตอลร่วมกัน

         -การใช้ยามิฟิพริสโตนร่วมกับสารสังเคราะห์ที่มีโ

ประสิทธิภาพของการใช้ยาไมเฟพริสโตนและไมโซโพรสตอลร่วมกัน Read More »

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไมเฟพริสโตน (mifepristone) ร่วมกับไมโซโพรสตอล (misoprostol)

กลไกการออกฤทธิ์ของยามิฟิพริสโตน (mifepristone) ร่วมกับไ

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไมเฟพริสโตน (mifepristone) ร่วมกับไมโซโพรสตอล (misoprostol) Read More »

อาการและอาการแสดงจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

อาการและอาการแสดงจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ การยุติการ

อาการและอาการแสดงจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ Read More »