แนวทางการปฏิบัติก่อนการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมตั้งครรภ์

         -สตรีที่มารับบริการที่สถานพยาบาลเพื่อจะยุติการตั้งครรภ์ผู้ให้บริการควรให้การปรึกษาในเรื่องทางเลือกต่าง ๆ ของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หากสตรีตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ และสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดของแพทยสภา ผู้ให้บริการควรให้คำแนะนำเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ทั้งวิธีศัลยกรรมและการใช้ยา