อาการและอาการแสดงจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์

อาการและอาการแสดงจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา อาการแสดงคล้ายกับการยุติการตั้งครรภ์
ที่เกิดโดยธรรมชาติโดยมีเลือดออกทางช่องคลอดและปวดเกร็งในท้องน้อย
ซึ่งอาการอาจมีได้เป็นชั่วโมงภายหลังจากใช้ยาไมโซโพรสตอล หลังจากนั้น
จะมีเลือดออกน้อย ๆ ทางช่องคลอด โดยทั่วไปนานประมาณสองสัปดาห์
แต่อาจกินเวลาสั้นหรือนานกว่านั้น การปวดเกร็งในท้องน้อยมักจะปวดมาก
ภายในชั่วโมงแรก ๆ หลังการใช้ยาไมโซโพรสตอล และอาการจะลดลง
ภายหลังเนื้อเยื่อของการตั้งครรภ์ถูกขับออกมา2 ปริมาณเลือดที่ออกและ
อาการปวดเกร็งในท้องน้อยจะค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ จนอาการหายไป
ในที่สุด เมื่อเกิดการแท้งครบ หรือแท้งสิ้นสุด อย่างไรก็ตามผู้มารับบริการ
อาจจะไม่สามารถแยกเนื้อเยื่อของการตั้งครรภ์ที่ออกจากเลือดหรือลิ่มเลือด
อื่น ๆ ที่ออกปะปนมา
อาการข้างเคียงที่เกิดปกติจากการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์โดยทั่วไป
ไม่รุนแรง สามารถจัดการได้โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ พยาบาล ผดุงครรภ์
ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมแล้ว มีเพียงส่วนน้อย
ที่ต้องพบแพทย์บทบาทของผู้ให้บริการคือ การให้คำแนะนำปรึกษาถึงผล
ข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา การจัดการแก้ไขหากมีอาการเหล่านี้การกลับ
มาพบเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเดิม หรือไปโรงพยาบาลใกล้เคียง หากมีอาการ
ผิดปกติกังวลใจหรือสงสัย อย่างไรก็ตามการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ไม่มี
ผลต่อสุขภาพในระยะยาว หรือมีผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต