หากสตรีตัดสินใจใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ผู้ให้บริการควรปฏิบัติดังนี้

ตรวจพบว่าตั้งครรภ์

      • ตรวจร่างกายและซักประวัติโดยเฉพาะอายุและรายละเอียดในการ
มีชีวิตคู่
      • ตรวจยืนยันอายุครรภ์
      • ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการมาตรวจภายหลังใช้ยา 10 – 14 วัน
เพื่อดูผลหลังใช้ยายุติการตั้งครรภ์ และตรวจว่ามีอาการแทรกซ้อน
หรือไม่หากสตรีผ่านการตรวจร่างกาย ซักประวัติทางการแพทย์อายุครรภ์
ไม่เกิน 63 วัน หรือ 9 สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมาย
หรือตามข้อกำหนดของแพทยสภา พ.ศ. 2548 และสามารถกลับมาตรวจ
ตามนัดได้ให้พิจารณาให้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์และให้คำแนะนำปรึกษาดังนี้
      • ให้คำแนะนำปรึกษาก่อนการใช้ยา ได้แก่ วิธีการใช้ยา อาการปกติ
ที่เกิดจากการใช้ยา อาการผิดปกติที่ต้องมาพบผู้ให้บริการ การดูแล
ระหว่างใช้ยา การมาตามนัดในวันที่2 หรือ3 เพื่อใช้ยาไมโซโพรสตอล
12(กรณีที่สตรีต้องการมาที่สถานพยาบาล) และการคุมกำเนิดหลังยุติ
การตั้งครรภ์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ
      • ให้กินมิฟิพริสโตน ขนาด 200 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด และพักที่
สถานพยาบาล 15 นาที
      • ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวเพื่อพบแพทย์ครั้งที่2 ในวันที่2 หรือ3
โดยนับวันนี้เป็นวันที่1 เพื่อมาใช้ไมโซโพรสตอล ที่สถานพยาบาลเดิม
หากสตรีไม่สามารถมาใช้ยาที่สถานพยาบาลผู้ให้บริการควรย้ำเรื่อง
วิธีการใช้ยาอีกครั้ง พร้อมทั้งให้ยากลับบ้านและควรแนะนำให้มีญาติ
หรือผู้ใกล้ชิดอยู่เป็นเพื่อนในระหว่างที่ใช้ยาไมโซโพรสตอล
      • ให้ยาแก้ปวดก่อนกลับบ้านทุกราย และแนะนำให้กลับมาพบผู้ให้
บริการ หรือโทรศัพท์ปรึกษาทันทีที่เกิดอาการข้างเคียงหรือมีคำถาม
ต่าง ๆ
      • ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการใช้วิธีการคุมกำเนิด เพื่อให้สามารถ
วางแผนการตั้งครรภ์และมีบุตรในเวลาอันเหมาะสมต่อไป