สตรีสามารถใช้ยายุติการตั้งครรภ์ได้ถ้าหาก

ทำแท้ง

• มีสุขภาพดี
• ตั้งครรภ์ไม่เกิน9 สัปดาห์หรือ 63 วัน และไม่ใช่ครรภ์แฝด
• ไม่มีประวัติแพ้ยามิฟิพริสโตนไมโซโพรสตอล หรือพรอสตาแกลนดิน
• ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือตั้งครรภ์แฝด
• ไม่เป็นโรคหอบหืดที่รุนแรง
• ไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง
• ไม่เป็นโรคเลือด หรืออยู่ในระหว่างการใช้ยาที่มีฤทธิ์ป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด
• สามารถมาพบแพทย์ได้ตามกำหนดนัด
หมายเหตุ: อัลตราซาวด์จะใช้ในกรณีที่สงสัย หรือไม่มั่นใจ เช่น ผู้รับบริการ
ที่อ้วน หรือมีความพิการของมดลูก