ประสิทธิภาพของการใช้ยาไมเฟพริสโตนและไมโซโพรสตอลร่วมกัน

ท้องไม่พร้อม

         -การใช้ยามิฟิพริสโตนร่วมกับสารสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างคล้ายพรอสตาแกลนดิน เช่น ไมโซโพรสตอลในการยุติการตั้งครรภ์จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับชิ้นส่วนของการตั้งครรภ์ออกมาได้ง่ายขึ้น การศึกษาทางคลินิกขององค์การอนามัยโลกพบว่า อัตราความสำเร็จของการใช้ยามิฟิพริสโตนขนาด 200 มิลลิกรัม ควบคู่กับยาไมโซโพรสตอลขนาด 800 ไมโครกรัมที่ให้โดยการสอดช่องคลอดหรืออมใต้ลิ้น เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์
ไม่เกิน63 วัน อยู่ที่93.9-95.4 % (แท้งครบ) ส่วนความล้มเหลวของการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยาเกิดขึ้นได้ประมาณ 4.6 – 6.1% ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า0.3 – 1.1% ยังคงตั้งครรภ์อยู ่ ส่วน 2.8 – 4.3% มีการยุติการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์(แท้งไม่ครบ)