ข้อควรคำนึงถึงในการมาพบแพทย์ครั้งแรก

ข้อควรระวัง

• การยุติการตั้งครรภ์จำเป็นต้องใช้ยา 2 ตัวควบคู ่กัน โดยสตรี
กินยามิฟิพริสโตนก่อน จากนั้น 24 – 48 ชั่วโมงต่อมาจึงมารับยา
ไมโซโพรสตอล ที่สถานพยาบาล หรือนำไปใช้ที่บ้านภายใต้การให้
คำแนะนำดูแลของผู้ให้บริการ
• ในกรณีที่สตรีกินยามิฟิพริสโตน จากนั้นเปลี่ยนใจที่จะตั้งครรภ์ต่อ
ผู้ให้บริการควรให้คำแนะนำเรื่องความเสี่ยง ที่ทารกจะมีความพิการ
จากการใช้ยา แต่อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลการศึกษายืนยันถึงความ
พิการที่อาจเกิดกับทารก ดังนั้นจึงควรให้สตรีตัดสินใจให้รอบคอบ
ก่อนการเริ่มใช้ยายุติการตั้งครรภ์
• หากการตั้งครรภ์นั้นเกิดระหว่างใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด แพทย์จะ
ต้องเอาห่วงอนามัยคุมกำเนิดนั้นออกก่อนที่จะให้ยามิฟิพริสโตน
• แม้ว่าสตรีประมาณ 1 – 2% อาจมีการขับก้อนเนื้อเยื่อในครรภ์ออก
หลังกินยามิฟิพริสโตน ผู้ให้บริการยังคงต้องให้คำแนะนำให้สตรีมา
พบแพทย์ครั้งที่ 2 เพื่อมาใช้ยาไมโซโพรสตอลตามปกติหรือกรณี
ที่ใช้ยาเองที่บ้าน ให้สตรียังคงต้องใช้ยาไมโซโพรสตอลตามกำหนด
เวลาและขนาดที่แนะนำ หากมีปัญหาให้สตรียังคงต้องใช้ยาหรือสงสัย
ให้เบอร์โทรศัพท์ที่สตรีสามารถติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมง