กลไกการออกฤทธิ์ของยาไมเฟพริสโตน (mifepristone) ร่วมกับไมโซโพรสตอล (misoprostol)

ไม่พร้อมตั้งครรภ์

กลไกการออกฤทธิ์ของยามิฟิพริสโตน (mifepristone) ร่วมกับ
ไมโซโพรสตอล (misoprostol)
การเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลของยาต่อร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถบริหารยา และสังเกตอาการที่เกิดจากการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การมีความรู้การเข้าใจเกี่ยวกับฤทธิ์ของยาทั้งในด้านที่พึงประสงค์และในด้านที่ไม่พึงประสงค์เพื่อทำให้การใช้ยาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายให้สตรีเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์และผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดช่วงเวลาที่ใช้ยา และหลังการใช้ยานั้น ๆ
การออกฤทธิ์ของไมเฟพริสโตน (Mifepristone)
ไมเฟพริสโตน เป็น anti-progesterone ออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน progesterone เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังมดลูกทำให้ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของตัวอ่อน นอกจากนี้ยังทำให้ปากมดลูกนุ่มและมีการเปิดขยายออก4, 5, 6, 7 ซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวจะเริ่มพบได้ตั้งแต่24 ชั่วโมงหลังได้รับยาไมเฟพริสโตน และมีฤทธิ์สูงสุดที่ 36 – 48 ชั่วโมงหลังได้รับยาการที่ปากมดลูกเปิดขยายออก และนุ่มเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดการแท้งได้ง่ายขึ้น อีกทั้งไมเฟพริสโตนยังเพิ่มความไวของมดลูกต่อพรอสตาแกลนดิน (prostaglandin) เช่น ไมโซโพรสตอล (misoprostol)8,9,7ดังนั้นการใช้ไมโซโพรสตอลที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาไมเฟพริสโตนที่ใช้ร่วมกันในยานี้